Dostawa 150m3 oleju napędowego grzewczego z
dowozem do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w
Łochowie


Łochowo, 8 października 2014 r.

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Dostawa 150 m3 oleju napędowego o wartości zamówienia niższej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 Euro
została wybrana oferta nr 04 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Petromot
ul. Konińska 45
62-560 Skulsk

z ceną ofertową za 150 m3 brutto 506.452,50 zł (słownie: pięćset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa, 50/100). Termin realizacji: od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.

Streszczenie oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia przetargu
nr ZP-341-01/2014 w wymaganym terminie – do dnia 25 września 2014 r. do godz. 10.00:

W postępowaniu wpłynęło sześć ofert:
Oferta nr 01 złożona przez firmę: TANK sp. z. o. o., ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń z ceną ofertową za 150 m3 brutto 509.561,33 zł (słownie: pięćset dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden, 33/100. Zamawiający, działając zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 907 ze zm.), wyklucza Wykonawcę, a jego ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 uznaje za odrzuconą.

Oferta nr 02 złożona przez firmę: Spółka Jawna T & J Tyrakowski, Jachnik, ul. Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin z ceną ofertową za 150 m3 brutto 510.880,50 zł (słownie: pięćset dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych, 50/100). Treść oferty spełnia wymogi SIWZ, nie zawiera najniższej ceny i uzyskała 99,13 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100 %.

Oferta nr 03 złożona przez firmę: Trans-Kol Paliwa sp. z. o. o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło z ceną ofertową za 150 m3 brutto 507.550,28 zł (słownie pięćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych, 28/100). Treść oferty spełnia wymogi SIWZ, nie zawiera najniższej ceny i uzyskała 99,78 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100 %.

Oferta nr 04 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Petromot, ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk z ceną ofertową za 150 m3 brutto 506.452,50 zł (słownie: pięćset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa, 50/100). Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100 %.

Oferta nr 05 złożona przez firmę: Dulcet sp. j., Strzyżawa 30, 86-070 Dąbrowa Chełmińska z ceną ofertową za 150 m3 brutto 522.873,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote, 00/100). Treść oferty spełnia wymogi SIWZ, nie zawiera najniższej ceny i uzyskała 96,86 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100 %.

Oferta nr 06 złożona przez firmę: Naftpol Hurt sp. z. o. o., Stopka 7, 86-010 Koronowo z ceną ofertową za 150 m3 brutto 417.600,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy sześćset złotych, 00/100). Zamawiający, działając zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), odrzuca ofertę Wykonawcy.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (faksem lub drogą elektroniczną).

Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego ogłoszenia poprzez wskazanie daty wpływu, pieczątki Wykonawcy i czytelnego podpisu osoby potwierdzającej wpływ na nr faksu – 052 363-99-05 lub za pomocą poczty
e-mail: zs.lochowo@bialeblota.pl.

 

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Łochowie

Mirosław Donarski

 

 

Opublikowane przez: Mirosław Donarski | Data wprowadzenia: 2014-10-08 14:52:49.

Zobacz:
 Przetargi aktualne .  Przetargi zakończone .  Wyniki przetargów . 
Data wprowadzenia: 2014-10-08 14:52:49
Opublikowane przez: Mirosław Donarski