Dostawa 150 m3 oleju napędowego grzewczego dla
potrzeb Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w
Łochowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gzeasbialeblota.bip.gmina.pl

Łochowo: Dostawa 150 m3 oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie
Numer ogłoszenia: 237960 - 2015; data zamieszczenia: 11.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Jana Pawła II , ul. Wierzbowa 2, 86-065 Łochowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 363 99 10, faks 52 363 99 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 150 m3 oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 150m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie. 2. Olej napędowy grzewczy winien być dostarczany na własny koszt i ryzyko Wykonawcy do kotłowni mieszczącej się w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II przy ul. Wierzbowej 2, 86-065 Łochowo, NIP: 554-23-49-345. 3. Rzeczywista ilość zamawianego oleju napędowego grzewczego będzie zależna od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dostaw w ilości do 10 % ogólnej wielkości zamówienia. 5. Szacunkowa ilość zamawianego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2015-2016 wynosi 150 m3. 6. Wymagane parametry oleju napędowego grzewczego, zgodnie z Polską Norma PN-C-96024:2001: a) wartość opałowa nie niższa niż 42, 6 MJ/kg, b) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3% m/m, c) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01% m/m, d) zawartość siarki nie więcej niż 0,20% m/m, e) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, f) gęstość w temperaturze 150C wyższa niż 860 kg/m3, g) temperatura zapłonu nie niższa niż 560 C, h) temperatura płynięcia nie wyższa niż -20oC, i) lepkość kinetyczna w temperaturze 200 C nie większa niż 6 mm2/s; 7. Warunki realizacji dostawy oleju napędowego grzewczego: a) dostawa oleju napędowego grzewczego realizowana będzie stosownie do potrzeb Zamawiającego w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia przez dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie w godzinach pracy placówki (od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00), z zastrzeżeniem, że Wykonawca zadeklaruje inny termin dostawy, b) Wykonawca każdorazowo przy dostarczanej partii oleju opałowego zobowiązany będzie przedstawić aktualne zaświadczenie, orzeczenie lub świadectwo producenta o zgodności jakości oleju z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2007 r., Nr 4, poz. 29 i 30 ze zm.) oraz o zgodności z wymogami określonymi w obowiązującej normie PN-C-96024:2011, uwzględniające wymagania Zamawiającego części IV ust.6 SIWZ, c) szacunkowe jednorazowe tankowanie w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie wynosi ok. 15m3, d) dostarczona ilość paliwa fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 150 C, e) Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy grzewczy na telefoniczny wniosek dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie lub osoby upoważnionej. 8. Wykonawca zobowiązany będzie: a) co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy, b) dostarczyć zamawianą ilość oleju napędowego grzewczego w terminie, zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym od złożenia wniosku, o którym mowa w części IV ust. 7 SIWZ. 9. Ilość dostarczonego oleju napędowego grzewczego musi być potwierdzona przez Zamawiającego. 10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego oleju napędowego grzewczego z wymaganiami opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 11. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia lub niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wyładunku. 13. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji zamówienia norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego poniesie Wykonawca. 14. Wymagania dotyczące gwarancji: a) Wykonawca udziela gwarancji jakości na każdą partię dostarczonego oleju napędowego grzewczego, b) w przypadku dostawy wadliwego oleju napędowego grzewczego, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany na własny koszt i ryzyko tej partii oleju w terminie do 3 dni od dnia złożenia reklamacji przez Zamawiającego..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy składając ofertę muszą spełnić warunek posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

3. Wykonawca przedłoży oświadczenie gwarantujące, iż dostarczany olej opałowy będzie spełniał wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 4, poz. 29 i 30 ze zm.) oraz będzie spełniał wymogi określone w obowiązującej normie PN-C-96024:2011, uwzględniające wymagania Zamawiającego części IV ust.6 SIWZ (załącznik Nr 5 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - termin dostawy - 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu, w przypadku: a) jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonanie częściowych dostaw oleju opałowego w terminie określonym w SIWZ ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość dostawy, b) jeżeli zmianie ulegnie stawka podatku od towarów i usług VAT,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gzeasbialeblota.bip.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie ul. Wierzbowa 2 86-065 Łochowo..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2015 godzina 12:00, miejsce: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie ul. Wierzbowa 2 86-065 Łochowo, pokój nr 001 - Sekretariat Zespołu Szkół w Łochowie..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wynik przetargu

Pytania wraz z odpowiedziami

 SIWZ

Opublikowane przez: Mirosław Donarski | Data wprowadzenia: 2015-09-11 13:16:18.

Zobacz:
 Przetargi aktualne .  Przetargi zakończone .  Wyniki przetargów . 
Data wprowadzenia: 2015-09-11 13:16:18
Opublikowane przez: Mirosław Donarski